Organizační řád TJSZ

TJ Sokol Zlín

ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ MÁ TŘI ORGANIZAČNÍ STUPNĚ:

1. Tělocvičné jednoty Sokol

Je základním organizačním článkem ČOS. V ní se uskutečňuje tělovýchovný, sportovní, kulturní a společenský program Sokola a její registraci.

Jednota jako právní subjekt vzniká dnem rozhodnutí předsednictva výboru ČOS o přijetí. Má vlastní majetek.

Její činnost se organizuje v odborech všestrannosti, odboru sportu, vzdělavatelském sboru a dalších útvarech podle podmínek jednoty.

Jednota má své řídící orgány. Nejvyšší orgán TJ je valná hromada, která rozhoduje
o zásadních otázkách činnosti a zásadních otázkách hospodaření.
Výbor jednoty je statutární orgán, je zodpovědný valné hromadě a řídí činnosti jednoty mezi valnými hromadami TJ.
Předsednictvo výboru jednoty vykonává operativní řízení činnosti jednoty v rozsahu vymezeném výborem.
Kontrolní komise jednoty je nezávislý orgán volený valnou hromadou.

Jednota zaniká rozhodnutím valné hromady k tomuto účelu svolané, jestliže se na tom při jejím konání usnesou nejméně dvě třetiny všech zletilých členů. Jednota rovněž zaniká klesne.li počet jejích zletilých členů pod tři. Při zániku jednoty připadnou všechna její majetková práva a závazky župě, v níž byla sdružená.

2. Sokolské župy

Je sdružení jednot v určitém kraji. Utváří se z podnětu jednot nebo z podnětu předsednictva výboru ČOS a registrací župy v ČOS.

Vlastní činnost župy je organizována v odborech, sborech a komisích. Má stejné řídící orgány jako tělocvičná jednota.

Je spojovacím, koordinačním i řídícím článkem mezi jednotami a ústředními orgány ČOS.

Župa zanikne, usnesou-li se na tom nejméně dvě třetiny jednot sdružených v župě. Všechna majetková práva připadnou ČOS.

Zlínský kraj má tři župy z ČOS

ŽUPU HANÁCKOU – s ústředím v Kroměříži

ŽUPU KOMENSKÉHO – s ústředím ve Zlíně

ŽUPU VALAŠSKOU – s ústředím ve Valašském Meziříčí

3. Ústřední orgány České obce sokolské

Jsou souborem útvarů, které zajišťují činnosti ČOS jako celku.

Ústřední orgány jsou:

Sjezd ČOS – nejvyšší orgán ČOS. Usnesení sjezdů jsou závazná pro všechny členy a orgány na všech organizačních stupních ČOS.

Výbor ČOS – rozhoduje v období mezi sjezdy o všech věcech, které nejsou vyhrazeny sjezdu. Jeho rozhodnutí jsou závazná pro všechny organizační jednotky ČOS i pro předsednictvo ČOS. Výbor ČOS usměrňuje činnost žup, rozhoduje o územním uspořádání žup, svolává sjezd ČOS a další.

Předsednictvo výboru ČOS – je statutárním orgánem ČOS, je odpovědné výboru ČOS a řídí činnost ČOS v období mezi sjezdy a rozhoduje o všech věcech, které nejsou podle stanov ČOS vyhrazeny jinému orgánu.

Kontrolní komise ČOS – je nezávislý orgán a její členové jsou voleni sjezdem a zodpovícá sjezdu.

Smírčí komise ČOS – je orgán pro řešení sporů spolkového života mezi orgány ČOS, jejich členy a mezi župami.

Česká obec sokolská zanikne, usnese.li se na tom na sjezdu, k tomu účelu svolaném, nejméně dvě třetiny vyslanců a delegátů na sjezdu přítomných.

Orgány jednot, žup a ústřední orgány ČOS rozhodují usnesením. O usnesení se pořizuje zápis podléhající ověření. Hlasování je platné, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů.